Ansökan om TA-plan

LÄS MER

TA-plan

Ska du arbeta i och på gator där kommunen är väghållare eller markägare finns regler du måste känna till och följa. Vi har samlat dessa regler i handboken ”Arbete på väg”. Det samma gäller för offentlig plats men då måste också tillstånd sökas enligt ordningslagen. Den gäller för alla och vid alla tillfällen samt vid tillfällig upptagning av gatan som påverkar trafiksäkerhet och framkomlighet.

Handboken Arbete på väg innehåller kommunens anvisningar som måste följas vid alla arbeten och arrangemang på trafikerade ytor så som gator, torg, grönområden, trottoarer gång- och cykelbanor. Här finns Arbete på väg att ladda ner i elektroniskt format.

Kommunen har upprättat ett par exempel som hittas i kommunens exempelsamlingen.

För att arbete ska få påbörjas måste det finnas en tillåten trafikanordningsplan (TA-plan) som är granskad av kommunen och ett beviljat grävtillstånd. Ansökan om TA-plan görs här via denna e-tjänst.

Krävs ett tillstånd enligt ordningslagen söks det på Polismyndighetens hemsida

Vid arbeten på trafikerade ytor gäller:

Varna – Vägled – Värna

Alla trafikanter ska bli varnade för att ett vägarbete kommer och bli vägledda förbi ett vägarbete utan att utsätta sig själva eller dem som arbetar för fara.