Ansökan om inackorderingstillägg för gymnasieelever

LÄS MER

Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg t o m vårterminen det år du fyller 20 år. Med gymnasial utbildning menas gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå samt påbyggnadsutbildningar.

Under ett normalt läsår beviljas inackorderingstillägg för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Det krävs att du studerar på heltid för att du skall få inackorderingstillägg. För att räknas som heltidsstuderande i gymnasieskolan krävs att din utbildning omfattar allschemabunden undervisning. För vuxenutbildning krävs att studierna omfattar minst 20 poäng per vecka.

Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor (t ex busskort).

Riktlinjer för beviljande

Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns. Tillägget avser hjälp till kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Tilläggets storlek styrs av reseavståndet mellan hemorten och skolorten.

Lång resväg

Ett villkor för att du skall få inackorderingstillägg är att restiden mellan hemmet och skolan är minst tre timmar per dag. Med restid avses tiden från det att du lämnar hemmet till skoldagens början samt tiden från skoldagens slut tills du är hemma. Håltimma(r) i början och slutet av skoldagen räknas inte in i restiden.

Praktikplats

Inackorderingstillägg kan beviljas om obligatorisk APL, arbetsplats-förlagt lärande, ingår i utbildningen. Tillägget beräknas då enligt samma regler som vid inackordering på skolorten. Vid praktik beviljas regelmäs-sigt lägsta ersättningsbelopp av inackorderingstillägget. Ansökan om inackorderingstillägg vid APL sänds till skolkommunen då elevens hemkommun ingår i Gymnasium Skaraborg. I annat fall sänds blanketten till hemkommunen.

Särskilda skäl

Inackorderingstillägg kan beviljas av särskilda skäl. Du kan få inackorderingstillägg även om den utbildning du söker finns i din hemkommun.

Detta gäller exempelvis:

  • om du blivit antagen till utbildningen av personliga skäl

  • om dina föräldrar flyttar och du bor kvar för att fullfölja din utbildning

Ersättningsbelopp

Beroende på avståndet mellan hemorten och skolorten beviljas inackorderingstillägg med olika belopp. Aktuella belopp hittar du här under valet inackorderingstillägg.

 

Frågor om e-tjänsten

Administratör förskola/skola
helen.dahlstrand@falkoping.se
0515-88 62 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barn.utb@falkoping.se