Ansökan om egensotning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

(Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

Enligt lag ( SFS 2003:778 ) om skydd mot olyckor och därtill hörande förordning (2003:789 ) från den 1 januari 2004 innebär inom sotningsområdet att kommunen fortfarande kommer att ansvara för att sotning sker i kommunen. Lagen ger kommunen rätt att efter ansökan medge att en fastighetsägare utför rengöring / sotning på egen fastighet, om det sker på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Mer information finns hos på MSB:s hemsida om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).
 

Vid prövning av om rengöring/sotning kan ske på betryggande sätt kommer följande att beaktas:

Risken för brand, förbränningsanläggningens komplexitet och den enskildes kunskap samt de generella förutsättningarna för uppgiften, vilket bör styrkas.

 

Prövning av ansökan omfattar förutsättningarna för att utföra sotning av anläggningen i dess helhet härmed avses bland annat arbete på tak för sotning av rökkanal i skorsten.

Den som vill sota sin egen anläggning måste skaffa sig nödvändig kunskap om rengöring och om brandskydd, dessutom inneha den tekniska utrustning som erfordras för att kunna sota anläggningen

i dess helhet.

Om det vid brandskyddskontroll eller vid tillsyn visar sig att rengöring inte skett på ett betryggande sätt kommer kommunen inte vidare medge att den enskilde fastighetsägaren utföra sotning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa