Medgivande från ägare till grannfastighet vid installation av värmepump

LÄS MER

Detta medgivande riktar sig till ägare av grannfastigheter till en fastighet som ansökt om installation av en värmepump.

När man installerar en värmepumpanläggning kommer marken att gradvis kylas runt varje borrhål/kollektorslangar. Det är därför viktigt att dessa inte placeras för nära varandra.

För tätt placerade borrhål/kollektorslangar tar energi från varandra, vilket leder till att den energimängd man får blir lägre än beräknat. Därför rekommenderas ett avstånd på 20 meter mellan två eller flera borrhål/kollektorslang för värmepumpar.

Detta medgivande krävs om installation av värmepump planeras ha en placering av borrhål/kollektorslang närmare än 10 meter från er fastighetsgräns eller 10 meter från vägens mitt om fastigheterna skiljs åt av en väg.

Frågor om e-tjänsten

Miljösamverkan Skaraborg
miljoskaraborg@skovde.se