Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

LÄS MER

Information om tidpunkt för start av verksamheten
Ni får starta verksamheten tidigast 10 arbetsdagar efter att en komplett anmälan har kommit in till Miljösamverkan östra Skaraborg. På Livsmedelsverkets webbplats, www.slv.se finns information om vilka krav som ställs på lokaler och egen kontroll. Innan verksamheten öppnar ska lokalen uppfylla lagstiftningens krav och system för egen kontroll och rutiner ska vara infört. I samband med första kontrolltillfället kommer vi att kontrollera att verksamheten följer lagstiftningen och har infört ett system för egen kontroll.

Information om avgifter
• Miljösamverkan tar ut en engångsavgift för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning / dricksvattenanläggning. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige i respektive kommun.
• Miljösamverkan tar även ut en årlig kontrollavgift från och med det år då verksamheten startar. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige i respektive kommun.
• Om vi hittar brister vid kontroll kommer vi att debitera nedlagd arbetstid.
Information om avgifterna finns på www.miljoskaraborg.se

Eget dricksvatten på landet
Om ni ska starta en verksamhet på landet och tar ert dricksvatten från egen dricksvattenbrunn, behöver ni även registrera vattenbrunnen som en egen dricksvattenanläggning. Tar ni vatten från en förening eller får vatten via någon annan, behöver denna förening/person registrera sitt dricksvatten. Det finns en särskild blankett för att registrera dricksvattenanläggningen. Ni hittar blanketten på vår webbplats, www.miljoskaraborg.se.

Publicering av resultaten av livsmedelskontrollen
Uppgifterna från livsmedelskontrollen är en offentlig handling och visas på en karta på vår webbplats, www.miljoskaraborg.se.

Frågor om e-tjänsten

Miljösamverkan Skaraborg
miljoskaraborg@skovde.se