Anmälan av eldstäder och rökkanaler

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bra att tänka på: Du är själv ansvarig att lagar och regler; tex Boverkets Byggregler, följs vid installation och eldning. Innan du gör en anmälan är de bra att ta kontakt med skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att diskutera utformningen av rökkanal och eldstad. De kan ge råd och rekommendera lämplig placering och utformning. Ska du ta en befintlig rökkanal i bruk kan den behöva renoveras.

 

Handlingar som ska finnas vid anmälan:

 • En planritning i skala 1:100 som visar eldstadens placering.
 • En fasadritning i skala 1:100 som visar placering och höjd av skorsten med mått över takbeläggning (används befintlig skorsten går det även bra med ett foto).
 • Prestandadeklaration
  Prestandadeklaration för den eldstad som ska installeras. Prestandadeklarationen ska innehålla uppgifter om eldstadens utsläppsvärden samt verkningsgrad.
 • Förslag till kontrollplan
  En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL för åtgärden kan antas komma att uppfyllas. Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår:
  • vad som ska kontrolleras
  • vem som ska kontrollera
  • hur och när kontrollen ska göras,
  • mot vad kontrollens resultat ska jämföras och
  • på vilket sätt resultatet ska redovisas.
 • Situationsplan

En situationsplan ska lämnas in när det finns mer än en byggnad på fastigheten. Situationsplanen är en kartbild över fastigheten där fastighetsgräns och byggnader ska finnas med. Märk ut den byggnaden som eldstaden ska placeras i.

 

Detta händer sen:

 1. Anmälan inkommer till Stadsbyggnadsavdelningen.
 2. Vi granskar din anmälan och skickar ut ett startbesked. Tänk på att innan du har ett startbesked, får inga arbeten påbörjas.
 3. Skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig ska ha gjort en installationskontroll och godkänt anläggningen innan den får tas i bruk.
 4. Signerad kontrollplan och godkänt besiktningsprotokoll/intyg från sakkunnig ska skicka sin till Stadsbyggnadsavdelningen. När vi fått in dessa skriver vi ut ett slutbesked och ärendet avslutas.

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa