Ansökan om modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rätt till undervisning i modersmål gäller enligt skollag och skolförordning:

  • om eleven har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska.
  • att språket är ett levande språk som dagligen brukas hemma = dagligt umgängesspråk.
  • att eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • kan anordnas om det finns minst fem elever i språket.
  • om behörig eller lämplig lärare finns eller kan anställas.
  • om språket är ett nationellt minoritetsspråk eller om eleven är adoptivbarn med annat modersmål kan detta anordnas, även om språket inte är ett dagligt umgängesspråk
  • modersmål i nationellt minoritetsspråk ska också kunna erbjudas även om antalet elever är lägre än fem.
  • att modersmålsundervisning utanför den garanterade undervisningstiden anordnas under sammanlagt sju läsår under skoltiden. Undantag är om det föreligger särskilt behov. Denna bestämmelse gäller inte nationella minoritetsspråk.
  • får inte omfatta mer än ett språk för en elev, undantag är romska elever med särskilda skäl.

 

Dessa bestämmelser gäller i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola.
 

Modersmålsundervisning anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som sitt modersmål och då det språket är umgängesspråk i hemmet. Ny ansökan sker varje läsår.

Modersmålsundervisningen anordnas för att barn och ungdomar ska kunna utveckla sitt modersmål parallellt med svenskan och därigenom få möjlighet att bli tvåspråkiga. Undervisningen ger också eleven kunskaper om hemlandets natur, samhälle, historia, kultur och litteratur.

Modersmålsundervisningen har en egen kursplan och följaktligen ges betyg i ämnet.

För att eleven ska ha rätt till modersmålsundervisning ska man tala språket dagligen hemma. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och eleven/vårdnadshavare ska önska att få modersmålsundervisning.

Modersmål kan ingå som en del av undervisningstiden vanligtvis i form av elevens val, skolans val eller språkval eller förlägges utanför ordinarie timplan, men oftast i anslutning till den ordinarie undervisningstiden.

Om det är få elever i en språkgrupp samordnas undervisningen med elever från andra skolor på någon av skolorna i Falköpings kommun.

Skolan är inte skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inte finns minst fem elever i Falköpings kommun som önskar modersmålet eller om det inte finns lämplig lärare att anställa. Skolan strävar alltid efter att anställa behöriga lärare.

För elever med begränsade kunskaper i svenska innebär studiehandledning och undervisning på modersmål att de får möjlighet att utveckla sina kunskaper i olika ämnen samtidigt som de lär sig svenska.

 

Här finner du en blankett för eventuell utskrift. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa