Anmälan ej lovpliktig åtgärd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att säkra ett bra och hållbart byggande omfattas många åtgärder av ett antal regler och lagar. För projekt, stora som små, kan frågorna vara många. Att göra fel kan bli kostsamt. Information för dig som har funderingar kring att bygga eller vidta andra lovpliktiga åtgärder, finns på Boverkets webbplats.

Även om de åtgärder du planerar att utföra inte kräver bygglov, kan du behöva göra en anmälan. En anmälan är en slags tillståndsansökan, som du ansöker om hos byggnadsnämnden.

Det gäller till exempel när du ska:

 • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
 • installera eller väsentligt ändra hissar, anordningar för ventilation, vatten och avlopp (när det gäller vatten och avlopp gäller kravet såväl byggnad som tomt)
 • göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
 • göra vissa rivningsåtgärder
 • underhålla värdefulla byggnader om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • Nybyggnad eller ändring av vindkraftverk
 • Tillbyggnad av enbostadshus med 15 kvm
 • Komplementbyggnad 30 kvm
 • inredandet av ytterligare en bostad i enbostadshus

Vill du anmäla om förändring eller installation av eldstad och/eller rökkanal, använder du istället denna e-tjänst.

Se till att anmälan innehåller de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. Den ska också innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Om du utför en åtgärd där det kan uppkomma farligt avfall ska du ange det i din anmälan.

Detta händer sen:

 1. Anmälan inkommer till Stadsbyggnadsavdelningen.
 2. Vi granskar din anmälan och skickar ut ett startbesked. Tänk på att innan du har ett startbesked, får inga arbeten påbörjas.
 3. Med startbeskedet skickas en kontrollplan. Datera och signera efter varje utfört moment.

PBL 9 kap 22 § Om anmälan är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att anmälan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa anmälan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa